Тупамарос. Градска гериля. Членство и вътрешна организация

4. Членство и вътрешна организация

4.1. Кадри

Социалният произход на членовете на „Тупамарос“ е разнообразен: от неграмотни селяни до ръководители на театри, от безработни асоциални елементи до роднини на висши държавници, от студенти и ученици от по-големите класове до многодетни майки на преклонна възраст. Може ли правилно да се структура кадровият състав на организацията? Много е трудно, ако въобще е възможно, тъй като практически е невъзможно да се получат точни данни за числеността и социалния състав на едно нелегално движение. Това важи и за „Тупамарос“, защото информацията за членството не е нито на сто процента вярна, нито непременно надеждна. Липсата на допълнителни източници стеснява избора изключително до статистическите показатели на убитите бойци и симпатизанти.

Този метод може да даде само една груба представа за кадровата структура на „Тупамарос“, тъй като е основан върху случайна извадка. Той не се харесва нито на правителството, нито на „Тупамарос“. Бивши бойци препоръчват да се запозная със статистиката на арестуваните и осъдените, защото тази информация е единственият фактически източник, и като такъв не е обект на фалшификация. Други бивши бойци заявяват, че „анализът на произхода на другарите, които са заловени, не може да бъде отправна точка за изучаване на кадровата структура“. Всички данни, които са написани по-долу, трябва да се разглеждат като се има предвид неизменната статистическа грешка.

Обобщението е направено въз снова на открита информация, публикувана от уругвайската полиция и въоръжените сили. Има 648 отделни отчети за арести, обхващащи периода от 12 декември 1966 г. до 22 юни 1972 г.: оттук се изключват откровено недостоверните и съмнителни данни. Отчетите представляват статистически данни за голяма част от арестуваните в този период „тупамарос“, но като цяло това съставлява около 15% от общата численост на организацията. С други думи, полицейската статистика изключва около четири хиляди бойци и симпатизанти, оставащи на свобода по време на написването на този труд (май 1973 г.) или пък заловените в последните шест месеца.

4.2. Занимание

От общото количество полицейски отчети, 336 съдържат информация за заниманията на арестуваните. В приведената по-долу таблица тази статистика е разделена на четири категории: студенти (С), специалисти и техници (СТ), работници и служители (РС) и други (Др).

Категория „Студенти“ включва както учещи в университетите, така и ученици от по-големите класове; графа „Специалисти и техници“ включва възпитаниците на висши и средни учреждения (такива като медицински работници, свещеници, художници, механици, журналисти и т.н.); реда „Работници и служители“ включва трудещите се във фабриките, заводите, малките мануфактури и въобще всички, занимаващи се в сферата на услугите и производството, които не могат да бъдат класифицирани като специалисти (например, продавачи, секретари, служители в учреждения и кантори, носачи). „Другите“ са домакини, войници, полицаи, бизнесмени и собственици на земя и, разбира се, безработни.

Бел. Данните за 1966-69 г. са толкова малки, че са обединени в една графа.

данни1Както можете да видите, около една трета от „Тупамарос“ са специалисти и техници, друга една трета са работници и служители, а третата една трета – студенти. Данните, взети по години, разкриват две относително ясни тенденции.

Първата ни казва за стабилния спад на студентите – от близо 40 процента в периода 1966-69 г. до 20 процента в периода 1972 г. Другата тенденция е увеличаването на специалистите и техниците – от 20 и няколко, до над 40 процента през 1972 г. Дялът на работниците и служителите остава непроменен.

4.3. Възраст

Данните за възрастта на арестуваните бойци са взети от 515 отчета.

данни3Както можете да видите, възрастовият диапазон се увеличава от 18-43 до 18-59, което увеличава средната възраст от 30.5 през 1966-69 г. до 38.5 през 1972 г. Що се отнася до модата (най-често срещаната възраст), то, с изключение на бимодалното разпределение в периода 1966-69 г., тя е последователно равна на 21. Средната аритметична стойност се намира между 25 и 28 години. Повечето заловени бойци са млади мъже над 20 години, но по-млади от 28. Въпреки че това е най-често срещаната възраст, може да се видят партизани, които са едва на 18 години, или такива, който са на 59, въпреки че подобни случай със сигурност са били рядкост.

4.4. Пол

данни2Данните за 618 арестувани показват, че повече от една четвърт от тези, които са заподозрени за участие в организацията, са жени. Това съотношение е много по-високо, отколкото може да се очаква, и както се вижда, с течение на времето тези параметри се увеличават.

4.5. Националност

648 задържани, т.е. по-голямата част от бойците на „Тупамарос“, са уругвайци по националност и гражданство. Само 12 от тях, т.е. 1.8 процента, са натурализирани чужденци: петима испанци, трима бразилци, двама аржентинци, един венецуелец и един египтянин. За такава страна като Уругвай, където 40% от населението има испански произход,  а всички останали са имигранти от първата или втората вълна, такова представителство на чужденци въобще не е странно, а точно обратното.

Ако предположим, че цифровите данни отразяват реалната картина на кадровия състав на „Тупамарос“, то изводите могат да бъдат следните: повлиявайки на различни сектори в обществото, организацията поема най-различни хора, от различен социален произход. Но по-голямата част от бойците са млади уругвайци, които не са по-стари от 25 или с малко надвишават тази възраст. Можем да отбележим доста големия дял на жените, а също и немалкият процент образовани хора.

Данните, представени тук, не дават никакъв отговор на въпроса за социалния статус на лидерите на движението. Изхождайки от неформалните проучвания за най-значимите арестувани фигури на движението (като Раул Сендик, Хорхе Манерас Люверас, Мареналес Саенс, Хуан Алмирати, Ектор Амодио Перес, Раул Бидегайн, Алберто Кандан Грахалес и Люсия Тополански), може да се забележи, че всички тези хора, основно на тридесет години или малко по-стари, принадлежат към високо образованата прослойка от обществото, и всички са с уругвайски произход.

4.6. Вътрешна организация

Основна оперативна единица на „Тупамарос“ е клетката. Тя се състои минимум от двама, но обикновено не повече от шест човека. Във всяка клетка има оперативен ръководител, който е назначен от Изпълнителния комитет. Съществува ред, в съответствие с който, по колективно искане на бойците на клетката, ръководителят може да бъде отстранен, а на негово място да бъде назначен друг. Членовете в клетката не знаят истинските си имена, а използват прозвища, фалшиви документи и указания още при етапа на подбор. Всички елементарни единици в организацията се делят на две категории: бойна и обслужваща.

Бойните клетки разполагат с „комбатанти“ – най-опитните и доказали своята преданост към делото на „Тупамарос“ бойци, които отговарят пряко за военната дейност. Те трябва да изпълняват задачи, свързани с въоръжена пропаганда, репресии и саботаж, утвърдени от ръководството.

Обслужващите клетки са съставени от „активисти“ – хора, които се занимават с техническото обслужване на бойните клетки. С други думи, те са отговорни за подготовката на места за срещи, наемането на конспиративни квартири и укрития, купуване на храна и дрехи, събиране на разузнавателна информация, понякога лечение, изготвяне на взривове и поправяне на оръжие, решаване на транспортни и комуникационни проблеми.

Всяка клетка, – бойна или логистична, – счита за необходимо да организира собствена местна информационно-пропагандна мрежа. С други думи, тя трябва да поддържа контакти със симпатизанти и „хора от периферията“.

„Хората от периферията“ се наричат другарите, които запазват своя легален статут и работят за организацията само от време на време. Те са отговорни за разпространението на рекламни материали и връзките на „Тупамарос“ с масите, търсейки симпатизиращи, нови информационно-разузнавателни и технически източници.

Симпатизантите са наречени тези, които в една или друга форма оказват съзнателна помощ на „Тупамарос“ в придобиването на оръжие и химически вещества, предоставяне на медицинска и правова помощ, убежища и необходими материали.

Въз основа на разузнавателната информация, събрана от симпатизантите, ръководителите на клетките внасят предложения пред Изпълнителния комитет, който, въз основа на получената информация, коригира тактиката на организацията и планира акциите.

Дейността на всяка клетка се координира пряко от членовете на ИК.

Няколко клетки образуват колона; чисто административна единица, отговаряща за контрола на една или друга географска област. Колоните обхващат със своето влияние Монтевидео и още седем други уругвайски провинции. Формирайки колони, „Тупамарос“ получават тактическо предимство за сметка на подялбата на дейността и запознаването на самите бойци с географските райони на действие, в които по принцип те живеят. В Монтевидео, където географската специализация не е толкова важна, както в селските провинции, някои колони взимат големи мерки, както в случая с медицинската колона, която е отговорна за дейността на нелегалните болници в столицата.

Колоните не са постоянни бойни отделения, а само административни единици, създадени за съдействие и координиране на действията на отделните районни групи. Контактите между клетките, съгласно закона на отделеността (никой не трябва да знае повече, отколкото му трябва за работата), са сведени до минимум и се осъществяват само чрез ръководителите на клетките.

Изпълнителният комитет е централен ръководещ орган на „Тупамарос“ с постоянно членство, въпреки че може да бъде изменено решение на мнозинството от самия Комитет или пък от Националното събрание. Членовете на ИК, наричащи се „лидери“, водят както военната, така и политическата дейност на организацията. Те могат да запазят или да не запазят легалност, но обезателно трябва да дават цялото си време на организацията. Именно ИК избира цели за партизански атаки и разработва военни планове за тези акции. Като цяло, ИК води цялата дейност на организацията, коригирайки, оценявайки и утвърждавайки плановете за военната и политическата дейност, а също и предложенията, внесени от нисшите групи. В случай на необходимост, ИК може да унищожи или реформира всяка клетка или колона, да назначава отговорни за изпълняването на конкретни задачи, да приема дисциплинарни мерки, да разпределя паричните, материалните и човешките ресурси, които са на негово разположение. Всяка клетка чрез своя лидер се намира във връзка с координаторите на колоните, които, от своя страна, са свързани с ИК.

Националното събрание, поне фиктивно, е висш орган в управлението на „Тупамарос“, и представлява събрание на представители на всички партизански клетки. НС се провежда един път на 18 месеца или по искане на ИК или на една трета от членовете на „Тупамарос“. Всъщност, НС се провежда само два пъти – през 1966 г. и 1968 г. Основната цел на събранието е избора на нов ИК, обсъждане на широк спектър от идеологически въпроси, а също и обсъждане на тактика и стратегия. Очевидно е, че интензивността на борбата между партизаните и уругвайската полиция прави невъзможно по-нататъшното провеждане на такива обширни заседания, съпроводени с немалък риск. В тази връзка, през 1970 г. ИК се отказва от по-нататъшното осъществяване на практиката на НС, заменяйки го с местни срещи на бойци за обсъждане на работни документи, есета и директиви. Благодарение на този по-малко опасен метод на вътрешна демокрация, се осъществява контакт между масите на редовите партизани и ръководството на организацията.

Поради мерките за сигурност присъединяването към организацията представлява доста строга и дълга процедура. Поръчителството в този случай играе важна роля: поръчителят предоставя на организацията цялата информация за кандидата – неговите навици, професионални умения, степен на развитие на политическо съзнание, личностни характеристики, социални връзки, здравословно състояние и т.н. Сред личностните черти, считани като най-ценни за бъдещия боец, са дисциплинираност, хладнокръвие, физическо здраве и сила, послушание, притежаване на различни технически умения, способност към подчинение и адаптиране към жестоката йерархична система на командването. Най-лошите черти са небрежност и липса на благоразумие, приказливост и самохвалство. Както се отбелязва в специален наръчник за новобранци, „…не забравяйте, че вашите най-лоши врагове са самохвалството и небрежността, недисциплинираността и подстрекателството на скандали. Не питай нищо, не говори нищо, не позволявай на никого да ти говори“. В друг документ се подчертава, че всички качества на боеца отричат два порока – несдържаност и липса на увереност в собствените действия.

След получаването на необходимия достъп до делата на организацията, новобранецът по принцип се назначава да действа като „активист“, т.е. сътрудник на логистичната служба. В същото време той преминава строга програма на обучение, придобивайки необходимите военни и политически знания и умения. След приключване на курсовете, човекът става истински „тупамаро“, печелейки възможност за активно участие в дейността, носейки със себе си много по-голяма отговорност и риск.

Тези от „Тупамарос“, които са в бойната организация или се намират в нелегалност, се отличават с голям аскетизъм в ежедневния си живот. Обиските на конспиративните квартири показват големите физически неудобства, изпитвани от хората в нелегалност в условията на тайно съществуване. Въпреки отсъствието на почивка и личен живот, организацията предоставя на своите членове напълно прилична храна, дрехи и медицинска помощ. „Тупамаро“, който живее в нелегалност, получава парични средства в съответствие със своя ранг. Дисциплината тук се поддържа стриктно, в това число – и с помощта на репресивни мерки.

Както вече бе отбелязано, цялата вътрешна структура на организацията отговаря на основните изисквания за безопасност, главното от които е отделеността. Естествено е, че, както и в други подобни организации, в „Тупамарос“ се наблюдава вътрешна цензура и строго следване на принципа „всеки трябва да знае това, което му трябва за работата“. За да се намалят до минимум вредите, които може да се нанесат на организацията от боец, попаднал в ръцете на властта и даващ показания, в „Тупамарос“ се приемат редица специални мерки. Известно е, че бойците в една клетка не си знаят истинските имена един друг, контактите между различните клетки са сведени до минимум и касаят само пряката дейност на организацията, а преминаването от едно убежище в друго винаги става със завързани очи.

Но отделеността има и своите недостатъци. Например, наблюдава се тотално подчинение на заповедите, което способства да се разбере, че всеки партизанин е лесно заменяемо винтче в огромната машина.

Известната децентрализация дава възможност на всяка клетка да разработи оперативен план за атака, въпреки че никой, освен ИК няма право да решава кой именно да се напада.

В случай, когато няколко клетки контактуват помежду си в контекста на планиране или подготовка на някаква сложна операция, отделеността може да бъде (и често е) голяма пречка или въобще причина за пълен провал, защото партизаните от различните клетки не се познават един друг, и лидерите на клетките трудно успяват да възстановят реда.

Друг недостатък на отделеността е, че тя работи много по-добре в низините, отколкото по върховете. Действително, залавянето на един боец, или даже на цяла клетка, от полицията или армията практически никога не достига по-далеч. От друга страна, залавяйки лидера на клетката, може със сигурност да се каже, че в ръцете на правоохранителните органи по-скоро попадат не само всичките й членове, но и, възможно, лидерите на други бойни единици, с които е контактувал арестуваният. В крайна сметка, когато полицията научава много повече за вътрешната структура на „Тупамарос“, раздробеността се оказва ефективна. Достатъчно е един лидер да се разкае, за да се подкопае силата на цяла колона. Ръководителите, за разлика от редовите членове, е по-малко вероятно да дадат наличната си информация, дори и при тежки и продължителни разпити.

Източник: Никитич Винтер

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.